VDO กิจกรรม

ถนนสายวัฒนธรรมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี

ท่านพลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรีเเละประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี

โคก หนอง นา โมเดล จอบแรก ลงแขกสามัคคี ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี

แฟนซีรีไซเคิล ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี

แฟนซีรีไซเคิล ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี

การพูดทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธญมตอนปลาย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี

การพูดทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี

วีดีทัศน์เเนะนำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี

เพลงมาร์ชราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี

วีดีทัศน์เเนะนำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานีองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 ปีการศึกษา 2561

วีดีทัศน์เเนะนำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ถวายพระพรชัยมงคล

12 สิงหาคม 2562