กลุ่มบริหารงานอำนวยการ

กลุ่มบริหารงานอำนวยการ

นางสาวสุดารัตน์  อาลัยรัก
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานอำนวยการ 

นางอภัณตรี  ผลสมบัติ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวทิพวรรณ  ชาลี
ครู

นางสาวกชกร  โคกแดง
ครู

นางสาวชาริสา  นิกรพรม
ครู

นางสาวจิระนันท์  เหลาเคน
ครู

นางสาวนิชดา สังขะวรรณ
ครูผู้ช่วย

นางสาวลัดดาวัลย์ บุญสม
ครูผู้ช่วย

ว่าที่ร้อยตรีนัฐวุฒิ  วิเชียรรมย์
ครูผู้ช่วย

นางสาววิลาวัลย์ เเก้วธานี
ครูผู้ช่วย

นางสาวกุลภัสส์ เผ่าภูรี
พนักงานราชการ

นางสาวสิริวรรณ  สุขไชย
พนักงานราชการ

นางสาวกาญจนา ทองอ่อน
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายคงปฎิพัทธ์ มีปัญญา
พนักงานขับรถ