กิจกรรมวันมาฆบูชา ปีการศึกษา 2563

วันศกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ทางโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี โดยการนำของท่านผู้อำนวยการสัญญา เเสนทวีสุข คณะผู้บริหาร ครูเเละนักเรียน ได้จัดกิจกรรมในภาคเช้าเริ่มตั้งแต่การทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้นสิบห้าค่ำ เดือนสามของทุกปี เป็นวันที่มีความสำคัญทางพระพุทธศาสนา เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในสมัยพระพุทธกาล

ประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่ม 4

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 4 ณ ห้องประชุมกันเกรา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี

ต้อนรับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.30 น. นายสัญญา แสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ได้ร่วมต้อนรับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมกันเกรา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี

กิจกรรมการเเข่งขันกีฬาชาวหอคัพครั้งที่ 1

วันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมกีฬาชาหอคัพ ครั้งที่ 1 โดยท่านผุ้อำนวยการสัญญา เเสนทวีสุข เป็นประธานกล่าวเปิดงาน เเละมีคณะผู้บริหาร ครู บุคลกร นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม สามารถแสดงออกถึงกิจกรรมกีฬาที่ตนเองชอบและถนัด ได้แสดงออกถึงความสามัคคีเป็นหมู่คณะ มีระเบียบวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากสิ่งเสพติด ณ สนามกีฬาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มาตรวจเยี่ยม ติดตาม การดำเนินการตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based)
ประเด็นนโยบายการเข้าถึงทางการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายสัญญา เเสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู นักเรียน ร่วมให้การต้อนรับและชมการจัดนิทรรศการงานอาชีพเเต่ละเรือน เเละการเเสดงดนตรี

ประกวดยุวเกษตรกร ระดับจังหวัด ประจำปี 2564

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานีได้เข้ารับการประเมินยุวเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2564 จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายสัญญา เเสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน ได้ดำเนินการคัดเลือก กลุ่มยุวเกษตกร สมาชิกยุวเกษตรกร และที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลังไม่น้อยกว่า 3 ปี ที่สามารถตรวจสอบได้ และถือเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและเชิดชูเกียรติสถาบันเกษตรกรที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น เพื่อเผยแพร่ผลงานและความสำเร็จสู่สาธารณชนให้เป็นแนวทางในการขยายผลการส่งเสริมการเกษตรต่อไป

กิจกรรมปลูกผักในตะกร้า ปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์

วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้อำนวยการสัญญา เเสนทวีสุข คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เเละนักเรียนได้ร่วมกันทำกิจกรรมปลูกผักในตะกร้า ปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์น้ำนิ่ง เพาะต้นอ่อนทานตะวัน เเละได้รับการสนับสนุนศูนย์ซ่อมรถยนต์อุบลเซอร์วิส 1997 ณ บริเวณ แปลงเกษตร ศาลาหน้าเรือนนอน 11 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุณธรรม

วันที่ 12 -13 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน ได้จัดกิจกรรมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักเรียนเพื่อการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. มีท่านผุ้อำนวยการสัญญา เเสนทวีสุข เป็นประธาน ครูแกนนำเเละนักเรียนตัวเเทนเเต่ละเรือนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 130 คน ณ ห้องประชุมกันเกรา อาคารรวงผึ้ง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี

ประชุมประชาคมหมู่บ้าน

วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกันเกรา อาคารรวงผึ้ง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ได้มีการประชุมประชาคมหมู่บ้านบ้านนางิ้ว หมู่ที่ 2, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1,3 และ 4 ตำบลกระโสบคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อประชาคมขอใช้ที่สาธารณประโยชน์
“พื้นที่เลี้ยงสัตว์ดงหนองข่าสาธารณประโยชน์”
ครั้งที่ 1/2564 เเละประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อปรึกษาหารือ เรื่องการจัดการศึกษา

กิจกรรมวาเรนไทน์ บอกรักใครชวนอ่านหนังสือห้องสมุด

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 งานห้องสมุดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในห้องสมุด “กิจกรรมวาเรนไทน์ บอกรักใครชวนอ่านหนังสือห้องสมุด” โดยท่านผู้อำนวยการสัญา เเสนทวีสุขได้กล่าวเปิดกิจกรรม มีคุณครูนำนักเรียนแต่ระดับชั้นที่เข้าร่วมกิจกรรม และแนะนำหนังสือดีน่าอ่าน