สัญญาลักษณ์ /เพลงประจำโรงเรียน

- ตราสัญญาลักษณ์ประจำโรงเรียน -

- คำขวัญของโรงเรียน -

ความรู้ดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม นำพาวิชาชีพ

- ปรัชญาของโรงเรียน -

สุวิชาโน ภะวัง โหติ ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ

- อัตลักษณ์ของโรงเรียน -

ไหว้สวย มารยาทอ่อนน้อม

- สีประจำโรงเรียน -

ฟ้า  –  ขาว

- เพลงมาร์ชประจำโรงเรียน -