วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์

              ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษามุ่งพัฒนาการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีทักษะอาชีพการเรียนรู้และชีวิต เพิ่มพูนเทคโนโลยีให้ก้าวทันโลกยุคดิจิทัล เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีคุณธรรม อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขและบริหารแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

พันธกิจ

 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสถานศึกษากำหนด
 2. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานที่กำหนด
 3. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ และฝึกทักษะด้านอาชีพที่หลากหลายตามความสนใจ
 5. จัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นทักษะชีวิต ทักษะการจัดการ และความสามารถในการปรับตัว
 1. ส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีให้มีทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้เพื่อโลกดิจิทัล
 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีจิตอาสา รักท้องถิ่น เชื่อมั่นในความถูกต้อง มีจิตประชาธิปไตย
 3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12ประการ
 1. พัฒนาระบบการจัดการให้มีประสิทธิภาพโดยเน้นการมีส่วนร่วมระหว่างผู้ปกครอง และชุมชนในการพัฒนาโรงเรียน

 

เป้าประสงค์

 1. โรงเรียนเป็นที่ยอมรับ เชื่อมั่นในคุณภาพของสถานศึกษา จากชุมชนและสังคม
 2. นักเรียนดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
 3. นักเรียนมีทักษะพื้นฐานงานอาชีพที่ได้รับตามความถนัดและสนใจ ต่อการสร้างงานอาชีพในอนาคต
 1. นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ เทคโนโลยีเพื่อโลกดิจิทัล มีความสามารถในการปรับตัว ยืดหยุ่นพร้อมเผชิญความเปลี่ยนแปลง
 1. นักเรียนเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง
 2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
 1. โรงเรียนมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม