ภาพกิจกรรมโรงเรียน

วันที่ 26 มีนาคม 2564 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี จัดงานวันสถาปนาครบรอบ 22 ปี เเ…

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาซึ่งถือว่…

วันนี้ 19 มีนาคม 2564 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดให้มีการเข้าค่ายพักแรมลู…

วันนี้ ( 17 มี.ค.64) ที่บริเวณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 ตำบลกระโสบ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี …

วันที่ 15 มีนาคม 2564 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานีจัดประชุมข้าราชการครูและบุคลากร…

วันที่ 13 มีนาคม 2564 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี โดยงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม…

วันที่ 13 มีนาคม 2564 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ จังหวัดอุบลราชธานี ได้เป็นสถานที่การดำเนินการทดสอ…

วันที่ 11 มีนาคม 2564 งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน จัดการเลือกตั…

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. โดยการนำของท่านผู้อำนวยการสัญญา เเสนทวีสุข คณะผู้…

วันศกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ทางโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี โดยการนำของท่านผู้อ…

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 4 …

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.30 น. นายสัญญา แสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์…

วันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมกี…

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มาตรวจเย…

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานีได้เข้ารับการประเมินยุวเกษต…

วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้อำนวยการสัญญา เเสนทวีสุข คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เเละน…

วันที่ 12 -13 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน ได้จัดกิจกรรมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒ…

วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกันเกรา อาคารรวงผึ้ง โรงเรียนราชประ…

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 งานห้องสมุดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมส่งเส…

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี โดยท่านผู้อำนวยการสัญญา แสน…

วันที่ 22 มกราคม 2564 ท่านประธานคณะกรรมการสถานศึกษา นายธีระช้ย จึงวิวัฒนาภรณ์ พร้อม ดร.ไขนภา สุทธิอา…

วันที่ (17 ม.ค 2564) ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชก…

วันที่ 9 มกราคม 2564 นายธฤติ ประสานสอน รก.ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และ รก. ศึกษาธิการภาค 5 เเล…

วันที่ 8 มกราคม 2564 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 เดินทางไปตรวจเยี่ยม นักเรียนในพระราชานุเคราะ…

วันนี้ 23 ธันวาคม 2563 ที่หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธ…

วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 -12.00 น. ผุ้อำนวยการสัญญา แสนทวีสุข คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทาง…

วันที่ 5 ธันวาคม 2563 นายสัญญา แสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนนำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและ…

วันที่ 5 ธันวาคม 2563 นายสัญญา แสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนนำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและ…

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี นายสัญญา แสนทวีส…

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ผู้อำนวยการสัญญา แสนทวีสุข คณะครู นักเรียน ได้ให้การต้อนรับท่านธีระชัย จึงว…

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ผู้อำนวยการสัญญา แสนทวีสุข ได้นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน ร่วมพิธีว…

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน โดยการนำของท่านผู้อำนวยการสัญญา เเสนทวีสุข ได้น…

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ท่านผู้อำนวยการสัญญา เเสนทวีสุข ได้นำคณะผู้บริหาร ครูบุคลากร เเละนักเรียนโรง…

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ท่าน ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ได้มาเป็นประธานพิธีเปิดงานกิจกรรมตลาดนัดโรงเรียน เเล…

วันที่ 31 ตุลาคม 2563 ผู้อำนวยการสัญญา แสนทวีสุข เป็นประธานในการเปิดการอบรมโครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โร…

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 ผู้อำนวยการสัญญา แสนทวีสุข เป็นประธานในการเปิดงาน วันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา …

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 ผู้อำนวยการสัญญา แสนทวีสุข ได้นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษาเเละนักเรียน พร้อมใจก…

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลรา…

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานีจัดงานต้อนรับผู้อำนวยการสัญญา เเ…

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดงานมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการให้กับท่านผู้อำนว…

วันที่ 24 กันยายน 2563 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยา…

วันที่ 17 กันยายน 2563 พิธีมอบประกาศนียบัตร การสอบพระปริยติธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั…

เมื่อเวลา 08.15 น. วันที่ 16 ก.ย. 2563 ณ ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี พลเรือเอก พงษ์เ…

วันที่ 15 กันยายน 2563 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 ได้มีการแก้ไขปัญหาเรื่องการจัดการน้ำ ที่สถาบันเศ…

วันที่ 12-15 กันยายน 2563 อบรมโครงการ จากคณะวิศวะกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึก…

วันที่ 3 กันยายน 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ได้นิเทศติดตามโครงการ Coaching Teams เพื่…

วันที่ 3 กันยายน 2563 สภากาชาดรับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดจังอุบลราชธานี

วันที่ 29 สิงหาคม 2563 ผู้อำนวยการพันคำ ศรีพรม ร่วมงานมุทิตาจิต กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการ…