กลุ่มบริหารงานแผนงานเเละงบประมาณ

กลุ่มบริหารงานแผนงานเเละงบประมาณ

นางสาวสุดารัตน์  อาลัยรัก
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานแผนงานเเละงบประมาณ

นางอภัณตรี  ผลสมบัติ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวทิพวรรณ  จันทร์ผ่อง
ครูชำนาญการ

นางสาวทิพวรรณ  ชาลี
ครู

นางสาวชาริสา  นิกรพรม
ครู

นางสาวจิระนันท์  เหลาเคน
ครู

นางสาวกชกร  โคกแดง
ครู

นางสาวนิชดา สังขะวรรณ
ครู

ว่าที่ร้อยตรีนัฐวุฒิ  วิเชียรรมย์
ครู

นางสาววิลาวัลย์ เเก้วธานี
ครูผู้ช่วย

นางสาวลัดดาวัลย์ บุญสม
ครูผู้ช่วย

ว่าที่ร้อยตรีแพรวภูไท สุจริต
พนักงานราชการ

นางสาวกาญจนา ทองอ่อน
เจ้าหน้าที่ธุรการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายชาญชัย ทองทับ
ครูชำนาญการ

นางสาววิลาวัลย์ เเก้วธานี
ครูผู้ช่วย

นางสาวสิริวรรณ  สุขไชย
พนักงานราชการ