กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

นายธีรพันธ์ กันยะลา
รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางนงเยาว์  สุมา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางมัญเชษฏิกา คำเติม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสิริพร โกยกิจเจริญ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายนิธิพงษ์ ผลสมบัติ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสถาปนา  พันยา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางพรทิพย์  สายหล้า
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววิราศินี  ชายปทีบ
ครูชำนาญการ

นางวรัญญา  คงตางาม
ครูชำนาญการ

นางสาววิภาพร  ศรีพรม
ครูชำนาญการ

นางสาวอรทัย  ทองภาธรรม
ครู

นายกันตพล  คำลือ
ครู

นายสุวรรณชัย  บุญยอ
ครู

นางสาวปิยะเนตร  พรมจันทร์
ครู

นายสืบสกุล  บุญประสิทธิ์
ครูผู้ช่วย

นายลุมัน  ชาเเละ
ครูผู้ช่วย

นายปฐมพงษ์  ขยายวงศ์
พนักงานราชการ

นายยอด  นวลสาร
พนักงานราชการ

นายรวีเทพ พุ่มพวง
พนักงานราชการ