กลุ่มบริหารงานทั่วไป

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นายวสันต์  เกษเเก้ว
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางกฤษณา  เกษเเก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวกุลวดี  มิ่งบุญ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุภัญณี นันทศิริพล
ครูชำนาญการพิเศษ

นายอดิศักดิ์  เเสงทอง
ครูชำนาญการ

นางสาวจุฑารัตน์ พันยา
ครูผู้ช่วย

นางสาวอาภร  ชำนาญกิจ
พนักงานราชการ

นางพรอารี  บุญจำ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางวาสนา  ไสยรัตน์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางเปรมใจ  เเสงทอง
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวหทัยรัตน์  มุ่งพร
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายอุทัย  หมายสุข
พี่เลี้ยงเด็กพิการ