กลุ่มบริหารงานทั่วไป

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นายวสันต์  เกษเเก้ว
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

นายสันติ สรรพสาร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางกฤษณา  เกษเเก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวกุลวดี  มิ่งบุญ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายอดิศักดิ์  เเสงทอง
ครูชำนาญการ

นายจิระเดช  ศรีกาญจนวงษ์
ครู

นางสาวจุฑารัตน์ พันยา
ครูผู้ช่วย

นายเกียรติศักดิ์  อ่อนวรรณะ
พนักงานราชการ

นางสาวอาภร  ชำนาญกิจ
พนักงานราชการ

นางพรอารี  บุญจำ
คนครัว

นางวาสนา  ไสยรัตน์
คนครัว

นายทวี  บุญจำ
คนครัว

นายอุทัย  หมายสุข
คนครัว

นายเอกรินทร์  ธรรมสัตย์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายสมพร  อาภรณ์ศรี
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายมีชัย  นามกุล
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวนิตยา  บุญสนิท
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวอภิวันท์  ผาลิพัฒน์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายมนตรี  บุญทรง
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางบัวลี  สายชาลี
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางนราภรณ์ วงษ์อุ่น
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวหทัยรัตน์  มุ่งพร
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางเปรมใจ  เเสงทอง
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายปริวัฒน์  มุ่งพร
ภารโรง