กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

นายณัฐพล นาคะยศ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

นายเกียรติขจร พลสมัคร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางศิริเพชร  ศรีสไล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางราตรี  ปวะบุตร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางไพจิตร  คุณธรรม
ครูชำนาญการพิเศษ

นายพัฒนพงษ์ ศรีสังข์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุพีชา  ผาป้อง
ครูชำนาญการพิเศษ

นายธีระวัฒน์  พิมพกรรณ
ครู

นางสาวเกศินี  ละมุล
ครูผู้ช่วย

นางสาวกุลภัสส์ เผ่าภูรี
พนักงานราชการ

นายกฤตภพ  ไชยสัตย์
พนักงานราชการ

นางสาวพัฒตราพร วงศ์สว่าง
พนักงานราชการ

นายนฤพนธ์ พันกว้าง
พนักงานราชการ