กลุ่มบริหารงานกิจการ

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

นายณัฐพล นาคะยศ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

นายเกียรติขจร พลสมัคร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางศิริเพชร  ศรีสไล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางราตรี  ปวะบุตร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางไพจิตร  คุณธรรม
ครูชำนาญการพิเศษ

นายชวลิต  บุ้งทอง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุพีชา  ผาป้อง
ครูชำนาญการพิเศษ

นายชาญชัย ทองทับ
ครูชำนาญการ

นางสาวทิพวรรณ  จันทร์ผ่อง
ครูชำนาญการ

นายธีระวัฒน์  พิมพกรรณ
ครู

นางสาวเกศินี  ละมุล
ครูผู้ช่วย

นายกฤตภพ  ไชยสัตย์
พนักงานราชการ

นางสาวพัฒตราพร วงศ์สว่าง
พนักงานราชการ