กลุ่มบริหารงานกิจการพิเศษ

กลุ่มบริหารงานกิจการพิเศษ

นายสันติ สรรพสาร
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการพิเศษ

นายชวลิต บุ้งทอง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวจิตรดา คำศรี
ครูชำนาญการพิเศษ

นายจิระเดช ศรีกาญจนวงษ์
ครู

นางสาวผกาวรรณ์ พันธฺ์โชติ
พนักงานราชการ

นายคงปฎิพัทธ์ มีปัญญา
ลูกจ้างประจำ

นายทวี บุญจำ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายสมพร อาภรศรี
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายเอกรินทร์ ธรรมสัตย์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายมีชัย นามกุล
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายปริวัตร์ มุ่งพร
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายมนตรี บุญทรง 
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางนราภรณ์ วงษ์อุ่น
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวนิตยา บุญสนิท
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวอภิวันท์ ผาลิพัฒน์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางบัวลี สายชาลี
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายนิคม ผาป้อง
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายเจตพล บุญประสงค์ 
พี่เลี้ยงเด็กพิการ